Προσφερόμενες Υπηρεσίες για τη Σύνταξη Μελετών

Εκτύπωση

Στις μελέτες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

Έκδοση άδειας δόμησης (Μελέτη – Επίβλεψη) και Άδεια κατεδάφισης -(ΚΩΔ. 901)-

 Η μελέτη αποτελείται από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομή και όψεις του υπό κατασκευή κτίσματος ή της προσθήκης υφιστάμενου κτιρίου καθώς και από σειρά άλλων μελετών όπως στατική μελέτη, υδραυλική μελέτη, μηχανολογική μελέτη. Επίσης, συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία για την πλήρωση του φακέλου και την κατάθεση του στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου.

Στην επίβλεψη αναλαμβάνεται η υποχρέωση της πλήρης εφαρμογής της μελέτης της άδειας και την παροχή της ασφάλειας τόσο όσον αφορά το κτίριο όσο και στους έχοντες εργασία στο εργοτάξιο.

Μελέτες στις κατηγορίες: -(ΚΩΔ. 902)-

Κατηγορία 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

Κατηγορία 13. Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων (Εγγειοβελτικών ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)

Κατηγορία 16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)

Κατηγορία 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998)