Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε Τεχνικά Γραφεία

Εκτύπωση

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε τεχνικά γραφεία αφορούν κυρίως:

Ø  Συνεργεία αποτυπώσεων, όπου αρκετά μεγάλες εκτάσεις αποτυπώνονται και παραδίδονται με τα αντίστοιχα τεύχη μετρήσεων, όπως επιτάσσουν οι προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών μελετών. Τα συνεργεία αποτυπώσεων αποτελούνται απο έμπειρους μηχανικούς σε δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα για τη διενέργεια απαιτητικών μετρήσεων, σε πανελλαδική κλιμακα -(ΚΩΔ. 401)-

Ø  Μικρομετακινήσεις, όπως και για τις κατασκευαστικές εταιρείες αφορούν τον προσδιορισμό μετακινήσεων δομικών στοιχειων που λαμβάνουν χώρα συνήθως από την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών -(ΚΩΔ. 402)-

Ø  Στελέχωση εταιρείων με πτυχία των κατηγοριών: Κατηγορία 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες, Κατηγορία 13. Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων (Εγγειοβελτικών ΄Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων), Κατηγορία 16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές), Κατηγορία 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998). -(ΚΩΔ. 403)-


Το σχήμα συνεργασίας με τα Τεχνικά - Μελετητικά Γραφεία είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και περιλαμβάνει εργασίες από ένα αρκετά μεγάλο φάσμα των εργασιών του Αρχιτέκτονα, Τοπογράφου και Πολιτικού Μηχανικού.