Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε Κατασκευαστικές Εταιρείες

Εκτύπωση

Η συνεργασία του γραφείου με τις κατασκευαστικές εταιρείες αφορά τους ακόλουθους τομείς:

Ø  Υποστήριξη εργοταξίων, επίβλεψη της πορείας εργασίων των εργοταξίων

Ø Συνεργεία αποτυπώσεων, όπου αρκετά μεγάλες εκτάσεις αποτυπώνονται και παραδίδονται με τα αντίστοιχα τεύχη μετρήσεων, όπως επιτάσσουν οι προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών μελετών. Τα συνεργεία αποτυπώσεων αποτελούνται απο έμπειρους μηχανικούς σε δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα για τη διενέργεια απαιτητιών μετρήσεων, σε πανελλαδική κλιμακα. 

Ø   Αποτυπώσεις as built

Ø   Χαράξεις, υλοποίηση επί του εδάφους των μελετητικών σχεδίων

Ø   Επιμετρήσεις, σύνταξη οριζοντιογραφιών, μηκοτομών, διατομών

Ø   Ογκομετρήσεις, παραλλαβή υψομέτρων και ογκομετρήσεις για τον υπολογισμό του όγκου των χωματουργικών εργασιών

Ø   Μικρομετακινήσεις, για τον προσδιορισμό μετακινήσεων δομικών στοιχειων που λαμβάνουν χώρα συνήθως από την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών -

Ø   Υδραυλικά, όλες τις εργασίες που περιλαμβάνει η κατηγορία της κατασκευής υδραυλικών έργων

Ø Οδοποιία, χάραξη ερυθράς και κάθε άλλη συναφής εργασία στον τομέα αυτό