Ενστάσεις απο τοπογράφους για το αρχαιολογικό κτηματολόγιο

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Την ακύρωση του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει το υπουργείο Πολιτι­σμού για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του και την επαναπροκήρυξη του με τους όρους που προβλέπο­νται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών, ζητεί ο Πανελλήνιος Σύλλο­γος Διπλωματούχων Αγρο­νόμων Τοπογράφων Μηχα­νικών.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «π επιλογή του υπουργείου δεν ήταν η σύνταξη ενός αρχαιολογικού "κτηματολο­γίου" συμβατού με τις προ­διαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, αλλά η κα­ταγραφή κατά το δοκούν της ακίνητης περιουσίας του, με όρους τεχνικά ανε­παρκείς και ομάδα εκτέλε­σης έργου με υπό αμφισβή­τηση τεχνογνωσία».

Οι τοπογράφοι μηχανικοί υποστηρίζουν ότι ο συγκε­κριμένος διαγωνισμός θα έχει «αμφιβόλου ποιότητας μελετητικό αποτέλεσμα και διασπάθιση κονδυλίων που δεν θα οδηγήσουν σε παρα­δοτέο προϊόν συμβατό με το Εθνικό Κτηματολόγιο».
Επίσης, αναφέρονται στον όρο της προκήρυξης, σύμ­φωνα με τον οποίο απαιτεί­ται από τους υποψηφίους αναδόχους να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των πέντε τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, μεγαλύτερο του 100% από το υπό ανάθεση έργο, τονίζοντας ότι «δεν εί­ναι δυνατόν στην Ελλάδα των μνημονίων, των χρεο­κοπημένων τραπεζών που δεν δίνουν ούτε χίλια ευρώ επιχειρηματικό δάνειο, των απειροελάχιστων αναθέσε­ων μελετητικού αντικειμέ­νου, να τίθενται τέτοια προ­απαιτούμενα».
Μάλιστα, θεωρούν ότι με την απαίτηση αυτή «το συ­γκεκριμένο πρόγραμμα οδεύει με τις κυβερνητικές ευλογίες και ενδεχομένως με έξωθεν πιέσεις σε εται­ρείες του εξωτερικού και ίσως σε κάποιες μετρημέ­νες στα δάχτυλα του ενός χεριού εταιρείες της ημεδα­πής», ενώ αναφέρουν ότι η σύνταξη αρχαιολογικού «κτηματολογίου», με οποιαδή­ποτε άλλη διαδικασία πλην του Νόμου 3316/2005 εί­ναι παράνομη και καταχρη­στική.

Αναδημοσίευση από www.elemtee.gr